VIPS

Hips Vips så blir vardagen lite enklare för familjer

Förloppet kring tvångsvård med stöd av LVU

När ett omhändertagande sker med stöd av LVU innebär det tvångsvård och att ingripandet går emot någons vilja. Det kan antingen vara barnets eller föräldrarnas vilja som ingripandet sker emot (eller båda). Med det här i åtanke är det inte särskilt förvånansvärt att en LVU-advokat ofta anlitas i dessa fall. Lagen är kritiserad av många, där kritiken bland annat riktar sig mot att tvångsvård alltför ofta sker på en alldeles för osäker grund.

Skall försöka lösas i samförstånd

Innan ett tvångsomhändertagande med stöd av LVU sker, skall situationen alltid försöka lösas med frivilliga metoder. I praktiken betyder detta att Socialtjänsten först ska använda sig av socialtjänstlagen för att försöka bereda vård åt den som far illa. Det är först när detta inte fungerar, och inte heller andra lämpliga åtgärder som vidtagits, som tvångsomhändertagande med stöd av LVU kan ske.

Omedelbart omhändertagande

Med det sagt kan socialnämnden besluta om ett omedelbart omhändertagande. I sådana fall kan barnet hämtas redan samma dag och föras till ett tillfälligt hem. Det här är inget som eftersträvas och sker endast om det finns en akut risk för att barnets hälsa eller utveckling skadas.

När barnet förts bort

När barnet eller den unge har förts bort skall Socialnämnden skicka in en ansökan till förvaltningsrätten. Ansökan handlar om att omhändertagande ska få stå fast. Därefter är det dags för domstolsförhandlingar. Om domstolen beslutar det, förs barnet till ett familjehem.

Den förälder som har fått ett barn omhändertaget mot sin vilja bör vid det här laget redan ha kontaktat en LVU-advokat. Det är visserligen inget måste givetvis, men det skadar inte att göra det i ett så tidigt skede som möjligt. Normalt sett får du ett offentligt biträde som ska representera dig i dessa mål. Du har då möjlighet att framföra önskemål om vem som ska anlitas. Det här betalas med allmänna medel och du behöver alltså inte betala för en LVU-advokat ur egen ficka.

Vad händer om beslutet är felaktigt?

Det är tyvärr inte ovanligt att fel förekommer i de utredningar som ligger till grund för ett tvångsomhändertagande enligt LVU. Efter att barnet förts bort till ett familjehem ska socialnämnden ompröva beslutet var sjätte månad. De här besluten kan överklagas, förslagsvis då med hjälp av en LVU-advokat.

Hjälpen från en LVU-advokat kan vara avgörande. Det finns undersökningar och utvärderingar som visar att kommuner som arbetar med LVU har gjort det på vitt spridda sätt. Det har inte funnits något enhetligt agerande från socialtjänsten i dylika ärenden. Att barn placeras i familjehem utan rättssäker grund förekommer tyvärr.

Mer information om LVU.

14 Jun 2017